Parametry staveb

Pasivní a Nízkoenergetické rodinné domy

Pokud se rozhodnete pořídit si nízkoenergetický nebo pasivní dům na klíč od naší společnosti DomyDaveko.cz dostanete úspornou stavbu, která Vám ušetří každý rok nemalé peníze. Navíc v provedení na klíč si přeberete plně vybavený nízkoenergetický nebo pasivní dům připravený k bydlení.

Přízemní a patrové pasivní a nízkoenergetické rodinné domy jsou stavbou, jenž disponují spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok pro domy nízkoenergetické a menší než 20  kWh/m² za rok pro domy pasivní , tedy až pětinásobně nižší než běžné stavby. Této spotřeby je dosaženo kvalitním návrhem a provedením stavby. Dům musí být navržen v souladu s doporučením pro pasivní a nízkoenergetické domy dle ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“.

Pasivní dům Nízkoenergetický dům

Další výhody pasivních (PD) a nízkoenergetických (NED) domů:

  • Konfort bydlení –      příjemné teploty v létě i v zimně, bez nutnosti studeného průvanu při větrání, tepelná pohoda
  • Zdravé bydlení –      optimální přívod čersvého vdzchu
  • Úspora energie –    extrémě nízké výdaje na provoz domu
  • Šetření přírody –      šetří neobnovitelné přírodní
    zdroje

 

Faktory ovlivňující kvalitu pasivního domu

 

1.  Základní koncepce domu

Základní koncepce domu je klíčovou pro vlastní energetickou náročnost. Velmi důležitá je úzká spolupráce se zákazníkem, protože dům musí být hlavně příjemné místo pro život pro konkrétního uživatele.

Ve fázi návrhu se určí zásadní vlastnosti domu a pokud má být skutečně pasivní, tak je někdy nutno přijmout určitá omezení, aby tohoto standardu bylo v praxi dosaženo. V této souvisloti je třeba zmínit, že vlivů na stavbu je velmi mnoho, a proto je každá stavba posuzována individuálně. Mezi hlavní vlivy působící na energetickou náročnost patří umístění, orientace a tvar stavby, kvalita, velikost orientace otvorových výplní (solární zisky), kvalita tepelné izolace, vzduchotěsnost obvodového pláště, tepelné mosty v konstrukci a účinnost větrání se zpětným ziskem tepla.

2.  Umístění a orientace stavby

Jedná se o velmi důležitý faktor. Ideální je jižní orientace z důvodu maximálních tepelných zisků. Z hlediska zastínění hraje významnou roli okolní zástavba a v neposlední řaděvzrostlá zeleň.

3.  Tvar budovy

Tvar a členitost budovy má zásadní vliv na energetickou náročnost. Obecně platí, čím kompaktnější tvar, tím menší tepelné ztráty. V praxi je toto hledisko vyjádřeno poměrem plochy obálky budovy k jejímu objemu. Ideálním tvarem je v nerealizovatelná koule, v praxi se využívá hlavně kvádrového tvaru. U rodinných domů oproti bytovým je situace nepříznivější z důvodu větší ochlazované plochy a tím i nutnosti větší tloušťky tepelné izolace při zachování stejné energetické náročnosti vztažené na 1m2 podlahové plochy. Tvarová jednoduchost lépe eliminuje kritická místa (není nutné provádět složité prostupy, atd.). Toto je také cílem firmy Ecomodula, aby konstrukce bely nejen estetická, ale zároveň energeticky úsporná a praktická.

4.  Kvalita tepelné izolace

Každá pasivní stavba musí být oproti běžné výstavbě nadprůměrně zaizolovaná (tloušťky izolací dle situace 350-550mm). Záleží na typu základní nosné konstrukce a jejím umístění. U dřevěné sloupkové konstrukce je výhodou nižší celková tloušťka oproti klasické zděné konstrukci.

5.  Otvorové výplně a pasivní solární zisky

Otvorové výplně jsou vždy nejslabší součástí tepelné obálky domu. Zároveň však jsou v určitých případech konstrukcí umožňující nezanedbatelené solární zisky v zimním období. Pro dosažení kvality pasivního standardu u oken (Uw=max. 0,80W/m2K) je potřeba použití izolačního trojskla (s náplní argon nebo krypton ve spojitosti s nízkoemisivním pokovením skel) spolu s optimálně provedeným napojením na okolní konstrukce. Okna v pasivním standardu jižně orientovaná a nezastíněná mají celoroční energetickou bilanci výrazně kladnou. Velikost prosklených ploch nelze obecně přesně určit a vždy se stanovuje ve vztahu ke konkrétní situaci. Velikost výplní je důležitá nejen pro tepelnou stabilitu (v letním období) a solární zisky (v zimním obodobí) objektu, ale také z pohledu ceny, jež je u těchto výplní velmi vysoká. Rozhodně neplatí, čím více prosklených ploch, tím lépe. Výběr otvorových výplní pro pasivní domy je velmi důležitý a náročný úkol, proto spolupracujeme pouze s prověřenými certifikovanými dodavateli.

6.  Vzduchotěsnost

Pasivní domy musí být postaveny vzduchotěšně, tzn. že obálka domu musí být souvisle utěsněna. Tohoto požadavku se dociluje pečlivým utěsněním všech spár mezi stavebními dílci pomocí speciálních těsnících pásek (např. u okenních otvorů). Díky vysokému tepelnému odporu konstrukce totiž nabývá na významu vliv ztrát větráním, které je ve všech případech u pasivního domu řešeno pomocí mechanické výměny vzduchu se zpětným ziskem tepla a v případě netěsností se účinnost tohoto zařízení velmi snižuje.

U každého domu je vždy prováděna zkouška těsnosti, tzv. Blower door test. Jedná se o zkoušku, kdy jsou simulovány 2 situace (přetlak a podtlak o velikosti cca 50Pa). Za obou situací se měří velikost úniku vzduchu obálkou. Maximální povolená hodnota u pasivního domu činí 60% objemu vzduchu za 1 hodinu (n50=0,6h-1). U domů Ecomodula se toto měření provádí vždy 2x. Poprvé ve chvíli, kdy je stavba právě utěsněna (a je možné závady snadno odstranit) a provede se kontrolní měření v kombinaci s použitím infrakamery, která pomůže rozpoznat kritická místa. Druhé měření se provádí při předání zákazníkovi, kdy je zároveň vystaven certifikát o neprůvzdušnosti autorizovanou osobou.

7.  Tepelné mosty

U tohoto typu konstrukce se na celkových tepelných ztrátách objektu podílí významně tepelné mosty. Tepelný most je definován jako místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v bezprostředním okolí tohoto místa. U pasivní stavby je cílem co možná nejvíce tepelných mostů eliminovat a v případě, že to není možné, musí tyto být zahrnuty do výpočtu. Jeden z kontrolních mechanizmů používaných u našich staveb je měření pomocí termovizní kamery, která spolehlivě zobrazí případná problematická místa.

8.  Řízená výměna vzduchu

Součástí každého pasivního domu je řízená mechanická výměna vzduchu, bez níž není dosažení pasivního standardu prakticky možné. Pro zachování vysoké vnitřní kvality ovzduší je třeba zabezpečit požadovanou výměnu vzduchu (m3/h). Protože pasivní dům musí být naprosto těsný, nepřipadá přirozená výměna vzduchu spárovou netěsností v úvahu. Při nedostatečné výměně dochází výraznému zvýšení vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2. Instalovaná rekuperační jednotka musí mít nejméně 75% účinnost. Pro zvýšení účinnosti se využívá zemní výměník tepla. Tento výměník má tu vlastnost, že v zimě přiváděný vzduch ohřívá a v letním období naopak ochlazuje. Zařízení na výměnu vzduchu vždy obsahuje sadu filtrů, což v dnešní době ocení nejen alergičtí lidé. Naše firma využívá jedny z nejkvalitnějších výrobků na trhu od firmy Zehnder (účinnost rekuperace až 95%).